Louis Postma, verkeersconsulent

Sinds 1992 werk ik als zelfstandig verkeersconsulent. Ik ben deskundig op de gebieden wegontwerp, verkeersgedrag en veiligheid. Ik adviseer en begeleid gemeenten bij de (her)inrichting van woon- en verblijfsgebieden. Ik doe dat in nauwe samenwerking met bewonersorganisaties en andere plaatselijke belangengroepen. Per slot van rekening gaat het om hun leefomgeving. Zij zijn de mensen die direct belang hebben bij een veilige en leefbare woonomgeving.

Dertig jaar passie voor verkeersveiligheid

Ik werk al dertig jaar op het gebied van veiligheid in het verkeer. Van oorsprong ben ik opgeleid als stedebouwkundige. Al tijdens de studie ontstond mijn belangstelling voor verkeersveiligheid. Door mijn achtergrond kan ik verkeerssituaties beoordelen vanuit een bredere stedebouwkundige visie. Dat is nuttig, omdat er bij elke herinrichting van een openbare ruimte vele belangen meespelen.

Draagvlak voor herinrichtingsplannen

De gemeente streeft bij het maken van plannen een sobere en doelmatige inrichting van de openbare ruimte na. De bewoners zijn vanuit hun belang bij een verkeersveilige buurt zeer geïnteresseerd in de totstandkoming van goede plannen voor hun woonomgeving.

Als verkeersconsulent kan ik een onafhankelijke rol spelen. Mijn doel is het realiseren van een leefbare en veilige woonomgeving. Dat lukt alleen als er voldoende draagvlak is. Dat draagvlak ontstaat door alle belangengroepen in het vroegst mogelijke stadium bij de plannen te betrekken en door open te communiceren. Ik heb een eenvoudige methode ontwikkeld om zo’n herinrichtingsproces vanuit deze principes te organiseren.

Andere projecten en verkeersveiligheidsaudits

Behalve bij het herinrichten van woon- en verblijfsgebieden ben ik in te schakelen bij het aanpakken van verkeersonveilige situaties en bij het realiseren van een verkeersveilige schoolomgeving. Sinds 2001 ben ik gediplomeerd verkeersveiligheidsauditor. In die rol verleen ik als onafhankelijk expert second opinions bij veiligheidsprojecten van collega’s.

Reacties zijn gesloten.