Inrichting van woongebieden

Voor de lokale overheid is het (her)inrichten van de openbare ruimte (in een nieuwbouwwijk en in bestaande woon- en verblijfsgebieden) een belangrijke kostenpost op de gemeentelijke begroting. Periodiek komt elk dorp, buurt of wijk opnieuw aan de beurt. De gemeente streeft bij het maken van plannen een sobere en doelmatige inrichting van de openbare ruimte na.

De bewoners zijn vanuit hun belang bij een verkeersveilige buurt en plezierige speelruimte voor hun kinderen zeer geïnteresseerd in de totstandkoming van goede plannen voor hun woonomgeving.

Als verkeersconsulent kan ik een onafhankelijke rol spelen. Ik begeleid inrichtings-projecten vanuit mijn objectieve visie op verkeersveiligheid en leefbaarheid. Mijn uitgangspunt is dat je draagvlak creëert door zo veel mogelijk belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium bij de plannen te betrekken. Ik gebruik daarvoor een simpel stappenplan.

Het 3-stappenplan

Bij de start van een project leg ik contact met plaatselijke belangengroepen. Een vereniging dorpsbelangen, de ouderraad van een school, de werkgeversvereniging, de ouderenorganisatie, de buurt- en wijkvereniging.

Stap 1: inventarisatie – alle belanghebbenden erbij betrekken

Ik beleg een kennismakingsbijeenkomst met alle betrokkenen. Ik leg uit hoe het proces eruit gaat zien. We vormen een werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken belangengroepen.

In de eerste stap inventariseert de werkgroep de bestaande verkeersproblematiek via een eenvoudige schriftelijke enquête. Waar is het onveilig? Voor wie is het onveilig? Hoe wordt de onveiligheid ervaren?

Stap 2: schetsontwerp van de herinrichting

De tweede stap is een voorstel voor de herinrichting. Ik maak een schetsontwerp van de nieuwe situatie. Ik presenteer het schetsvoorstel in de werkgroep. De werkgroep bespreekt het voorstel. We worden het eens over mogelijke aanpassingen.

Project Mooi zo - Veilig zo, Anloo 2007 i.s.m. landschapsarchitect Gerard Wezenberg en BOKD Drenthe

Klik hier als u het volledige schetsontwerp van het project in Anloo wilt downloaden

Stap 3: presentatie aan alle betrokkenen

De derde stap is een bewonersavond waarin het uitgewerkte plan wordt gepresenteerd en besproken. Hierna wordt een definitief plan gemaakt, dat een breed draagvlak heeft bij de betrokkenen. Dit plan gaat de gemeentelijke besluitvormingsmolen in en komt daar meestal succesvol doorheen.

Optimale openheid en transparantie

Tijdens het hele proces zorg ik voor zo groot mogelijke openheid en transparantie: door publicaties in de buurt-, wijk-, of dorpskrant, soms ook door een nieuwsbrief uit te geven. Ik geef alle betrokkenen optimale helderheid over de plannen en over het proces waarin deze tot stand komen. Deze openheid is cruciaal om een breed draagvlak te creëren.

Begeleiding van de invoering

Wanneer de herinrichting is gerealiseerd, is in de nieuwe woonomgeving ook een nieuwe verkeerssituatie ontstaan. Voor verschillende groepen verkeersdeelnemers kan dit betekenen dat er een ander gedrag van hen wordt verwacht. Ik begeleid de invoering met informatiemateriaal en soms ook met een voorlichtingsbijeenkomst.

Reacties zijn gesloten.